Болка

                    категории -> абстрактни понятия -> болка

Съвременно значение

  1. Мъчително физическо усещане, причинено от различни видове дразнене или увреждане на живата тъкан.
  2. Силно мъчително чувство, породено от тежки душевни преживявания; мъка.

Произход на думата

Думата болка  произхожда от староболгарската дума боль. Тя се среща във всички славянски езици. В останалите индоевропейски езици намираме родствени думи, които означават ‘зло, мъка’.

Знание

Болката според българските вярвания може да бъде физическа и душевна. В миналото хората обръщат повече внимание на физическото страдание, защото е симптом на болест, която може да доведе до трайно увреждане. Според народната вяра болестите могат да бъдат на брой 77 ½ или 99, като за всяка от тях има лек с изключение на половинката или на стотната. Най-лош и най-опасен е духът на половинката болест. 

Той може да бъде изгонен от човешкото тяло с биле, откъснато със затворени очи, след като са набрани други 77 вида билки. Заболяванията и болките се дължат на най-различни причини: те са резултат от природни стихии; от досега на човека със свръхестествени демони и сили и са Божие наказание за извършени грехове. Вярва се, че хората и животните заболяват от бяс вследствие от бесния вятър. Непочитането на Бога и на християнските светци води също до разнообразни заболявания. Обикновено раждането на недъгави деца се осмисля като Божие възмездие за извършени грехове. То е резултат и от неспазването на традиционни забрани от бременните жени в празниците на св. Богородица, св. Петка и св. Симеон. Значителна част от болестите се възприемат като невидими свръхестествени същества, които нямат божествен произход. Те са персонифицирани в образа на жени и са подвластни на Господ. Живеят на края на света, там, където е дворецът на Слънцето, където живеят орисниците, самодивите и змейовете. Като грозни почернели старици в традиционната култура се представят Чумата, Шарката, безсъницата, треската и русата.  

В пословиците и поговорките ясно личи отношението на българите към болката, болестта, мъката и тъгата: 

За сяка болка Господ дал и билка. 

За твое здравье, за моя болест.

Завистта е люта болест.

Като види тежка болест, става каил за треска.

Неговата болест, моето здравье.

Неговата болест, моето здравье.

От нищо болест, напрасна смърт.

По више спане поболева̀не е.

По-голяма глава, по-голяма болес. — Приказват да е станала тая притча от това: когато се отваряло небето, който бил честит да го види, за каквото са помолял, начаса Господ го послушвал. Една жена, като се мъчила да види небето отворено, нямала време да излезе вън, ами провряла главата си през прозореца и сварила да повика: „Дай ми да имам голяма глава.“ Господ я послушал и начаса й дал голяма глава, тъй що тя от прозореца не можала да я извади.

Празна плоска, готова болест.

Сиромашията е най-тежка болес.

Сухо здравие, готова болес’.

Треската от тежката болес по̀ се (не) търпи.

Тузи (тази) не е болка за умиране.

Дълбока вода да плуваш, че малка тъга да н’е виждаш.

Токо ми са тъга на сърце не свила.

Що не пипа ръка, ней сичко мъка.

Без мъка няма наука.

Без мъка работа нищо не е свършено.

Жената рай, жената вечна мъка.

Жива мъка без чаша.

Лоша жена, вечна мъка.

Навик е една мъка, а отвик две.

По мъка и сръка. — Според труда и способността.

Сяка мъка до време.

Що не пипа ръка, ней сичко мъка.

За тегло сме създадени.

Сиромах човек е научен на тегло.

Челяшко тегло (теглило) край няма.

Радостта и скръбта наедно ходят.

Скръбно сърце яде, болно не яде.

Лоша жена, вечна мъка.

 

Душевната болка става важен елемент от човешкото битие в модерните времена. На нея днес са посветени много стихотворения, песни, разкази и романи. Страданията на съвременния човек са централен проблем и в българската култура.  Например:

В тъги, в неволи, младост минува,

кръвта се ядно в жили вълнува,

погледът мрачен, умът не види

добро ли, зло ли насреща иде…

На душа лежат спомени тежки,

злобна ги памет често повтаря,

в гърди ни любов, ни капка вяра,

нито надежда от сън мъртвешки

да можеш свестен човек събуди!

 

Борба, Хр. Ботев.

markus-spiske-E_Jb9rSSgC8-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Шуменско.

Примери

Пък дòфторете не му познàват бòл’етата. Шуменско

Лежàла от тешката бòл’е ‘коремен тиф’. Шумен

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Самоковско.

Примери

Болèш, Самоковско

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Софийско.

Примери

Кой че глèда твоите болèшки. Житуша, Софийско

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Ботевградско; Софийско; Шуменско.

Примери

От болèзни вѝка та се цèпи. Ботевградско, Софийско

 Амàн съм от пустоту му болèзни. Шуменско

Мий си булèзните. Марковча, Провадийско

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Охридско.

Примери

И мъката от мачниците е лòшо болèн’е. Охридско

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Смолянско; Ардинско; Девинско.

Примери

Я не ща, майчо, на здрава глава боленка.  Лъджа, Ардинско

Произход

Думата има същия произход като болка.

Разпространение

Благоевградско.

Примери

Жена си имам – говежда болес/ паница мие неопрегнено/ дете си баня сос се пеленки. Благоевградско

Произход

Думата мъка се среща във всички славянски езици, както и в старобългарски: мѫка. По произход е праславянска и се свързва с индоевропейски корен със значение ‘притискам, раздробявам’. В съвременния ни език има следните значения:

  1. Душевна болка.
  2. Напрежение, усилие.
  3. Тегло, мъчение, грижа.

Разпространение

Банат; Пещерско; Провадийско; Гоцеделчевско; Странджа; Хасковско; Драмско.

Примери

Имам мъка, чи й умрèл сына. Костурско

Със гулèма мъка и уторил вратàта. Банат

Че сме млого мъки надвѝли. Плетена, Гоцеделчевско

 Гул’èми мъки прикàрал. Кривня, Провадийско

Ада е вечната мъка. Хасковско

Произход

Думата означава ‘чувство на жал, печал’, а в някои диалекти и ‘душевна болка’. Думата е общославянска, среща се в старобългарски: тѫга.

Разпространение

Пернишко; Трънско; Прилепско; Царибродско.

Примери

Овчар е туга голема, лете летуйе у Влашко, зиме зимуйе у Банско.… Царибродско

Тъга му сърцè изпила. Трънско

На Маркото туга припаднала. Пернишко

Дали малце имаф тага. Прилепско 

Тага е паднала. Прилепско

Произход

Думата има и значение ‘болка, страдание’. Тя има праславянски произход и произлиза от глаголите тегна, тежа.

Разпространение

Софийско; Етрополоско; Разложко; Разградско; Самоковско; Гоцеделчевско; Ихтиманско.

Примери

Товà тегло трàе ли се. Софийско

Теглото са не тèгли и на нèйа. Рибарица, Етрополско

 Голèмо е товà тегло. Кулско

 Истèглих сѝчкото тегло. Ихтиманско

Прикъзкътъ е дъ си зъбрàви теглоту. Разградско

 Гул’àму тигло тèглим. Самоковско

Произход

Думата означава ‘голяма мъка’ и е със същия произход като тегло.

Разпространение

Софийско; Кочанско; Кюстендилско; Дупнишко; Ихтиманско; Босилеградско.

Примери

Што е тàйа тегобà за мèне. Доброславци, Софийско

 И мойте тèшки тегобѝ. Щипско

Таквà е тегобà. Дупнишко

 Са каквà е тегобà за нèго. Софийско

Произход

Думата означава ‘тежка душевна болка’. 

Съществителното  скръб и глаголът скърбя се срещат във всички славянски езици. Семантично те се съотнасят с причиняване на болка, мъка, грижа. Учените се опитват да свържат думата скръб със загуба, нарушаване на някаква цялост.

Разпространение

Софийско.

Примери

А Богу се жал нажали, скръб наскърби. ИЕИМ

Коя от тия клети жени не се е върнала в къщи, замряла от страх, задушена от ридания и скръб, че е видяла за последен път най-любимите за сърцето ѝ същества? Величков

Горчива скръб сърца ни трови — / прощавай, роден край! Яворов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.