Дъжд

                    категории -> природни явления -> дъжд

Съвременно значение

Атмосферна влага, която пада на земната повърхност във вид на водни капки; валеж от водни капки, падащи от облаците.

Други форми на думата: даж, дож

Произход на думата

Дъжд се среща още в старобългарски: дъждь. Присъства във всички славянски езици, но нейният произход не е напълно изяснен. Учените я свързват с различни индоевропейски корени. Някои са склонни да я разглеждат като съчетание от представка   и корен със значение ‘лошо небе’. По този начин в етимологията откриваме и днешната асоциация на дъжда с лошото време. Други автори разглеждат дъжд като звукоподражателна дума. В последно време дъжд се съотнася към корен *su ‘изстисквам течност’.

Примери

Що се небо вие, бие/ та не мòже дàш да фати. Банско

Лити дъш. Плевня, Драмско

Нъ Герг’ууден ъку панне дъш, тòъ зенà няма, тòлкус берекет. Новопазарско

Дъш ше удари. Тетевенско

Дъш порòен бие. Гложене,  Тетевенско

 Тъгаве зелу да лити дъш. Новопазарско

 Нът секи чадър дребен дъш вали/ нъ Михалюва кървъв дъш вали. Великотърновско

Рòси дъш. – Върбина, Маданско

 Варне дош. ‘завали дъжд’ Щипско

 Върне дош. Кюстендилско

 От дòждовете стàна голема плимуда. Костурско

 Коа ке òгреи сòлнцето, ако се гледа мърляо, я дòш ке върне, я òблачно ке било. Прилепско

Когато дървата са сурòви и иде дòш и оджако не тегли в стàята се напластява дим. Дупнишко

 Чафките вечер, ако летат надоле чекай до утре дента тиок дош да върни. Прилепско

 Цел ден дош варнàло и офците нòго огладнеле. Леринско

 Токо зашлò еден дош и реката дотекла. Дупнишко

Таман влезох и фана дош. Пашмакли

 Дош ми сипе, Милке, юкупе ги. Чепино

Напрасен дъш ‘внезапен, краткотраен дъжд’. Кюстендилско

 Сарп дош ‘внезапен, краткотраен дъжд’. Родопи

 Сиркeн дош ‘внезапен, краткотраен дъжд’. Родопи

Знание

В старогръцката митология дъждът се свързва с върховния бог – Зевс – Зевс изпрати дъжд. В повечето индоевропейски езици тази конструкция е заменена с безлична Вали дъжд, в което културолозите виждат момент на табу, забрана. Хората не смеят да назовават божеството, което изпраща дъжд. Дъждът се схваща като семето, с което небето опложда богинята майка. В културата на индоевропейските народи съществуват обичаи, с които се предизвиква дъжд. В българския фолклор това е обредът Пеперуда, по време на който младо, красиво момиче, облечено по специален начин, върви начело на шествие и пее:

Летела е пеперуда,
дай, Боже, дъжд, (2)
на ораче на копаче,
да се роди жито, просо,
жито, просо и пшеница,
да се ранят сирачета,
сирачета, сиромаси.  

Дъждът присъства много ярко в народната култура. Дъждът осигурява реколтата и поминъка на хората:  

Вали, вали дож, да са роди ченица, да си купам женица. Гергьовски дъжд цена няма.

От друга страна, дъждът може да бъде и беда, макар и не най-голяма:

Бягами от дъж, сполете ни град.

Много поговорки показват как дъждът е мярка за човешко поведение и постъпки:

Нъ дъш – нъ вятър – се употребява за непостоянен човек. 

Кога дъж преиде, качул на глава. Подир дъж качул – употребява се за неадекватен човек.

Кога много гърми, малко дъжд вали – употребява се за човек, който много говори, но малко работа върши.

Мъж, мъж, като лайно в дъжд – употребява се за страхлив човек.

На мокра земя малко дъжд трябва –  употребява се за човек, който бързо се ядосва.

Орача иска дъж, а пътника сухо време – показва как хората имат различни потребности.

В българската литература дъждът може да присъства като живителна влага, за която се правят молитви:

Веднъж Дъбакът съобщи, че от високите й криле дядо Корчан съгледал далече зад Витоша бяло облаче. Тая радостна вест бързо-бързо се разнесе от кръчмите по къщите, а оттам чак до морните работници в полето. Те мигом напуснаха работата си и се стекоха в село да посрещнат толкова очакваното събитие. Краят на страшната суша, която изпогори всичко, вече настъпваше.

Ветрената мелница, Е. Пелин.

Като заваля дъжд, та цяла неделя! Тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали — напои хубаво майката земя, па духна тих ветрец, очисти небето и пекна топло есенно слънце. Засъхнаха нивята. Оправи се време — само за оране.

На браздата Е. Пелин

Дъждът може да има по-философско присъствие като единение на женското и мъжкото начало: 

Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.

Тихият пролетен дъжд, Н. Лилиев

Дъждът може да бъде и символ на нещо угнетяващо, мрачно, да вещае нещастие: 

И нещо тежко, тъмно се полека/ възйемаше и таеше в душа им, /като на лято дъжд, кога в полето/ лежат вън златни снопи неприбрани.

 Ралица, П. П. Славейков

erik-witsoe-mODxn7mOzms-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

В книжовния език думата роса се свързва предимно с ‘дребни водни капки по тревата, листата и повърхността на различни предмети, които се образуват при охлаждане на влажен въздух през ясни и хладни нощи и сутрини на топъл сезон’. В диалектите обаче означава и ‘лек летен дъжд’. Лексемата присъства във всички славянски езици и e с праславянски произход.

Разпространение

Годечко; Кюстендилско; Прилепско; Самоковско; Софийско.

Примери

Роса рòси по полето. Прилепско

Кървава роса росеше. Самоковско

Низ òблак кървава роса рòсеше. Софийско

 Мину на роса. Годечко

Небето бе замрежено с куршумени облаци. От тях сълзеше ситна и тънка като пара роса, която овлажняваше засъхналите листа на бурените около плета. Т. Влайков

 Я ми дай, Боже, / ситен ми дъждец, / .. / роса да роси, / трева да никне. Народна песен

 — Ситна бе роса росила, / мътна бе река текнала, / млада невеста носеше. Народна песен

Па зароси ситна роса, / синурето се измокри, / синурето, сѐ полето. Народна песен

Произход

Означава ‘силен, бурен дъжд с гръмотевици’. Думата е производна от лом ‘железен прът за къртене на камъни’. От лом е образуван още глаголът ломя ‘чупя’. Идеята за разрушаване, разбиване откриваме в думата оломия.

Разпространение

Трънско.

Примери

Па вану една оломия – да ни понесе. Трънско

Произход

Думата означава ‘тих, продължителен дъжд’. Названието е свързано с диалектната семантика на глагола облагам ‘поставям нещо (мокра кърпа, лапа и др.) за лек върху рана, болно място; налагам.’ 

Разпространение

Еленско.

Произход

Силен дъжд, съчетан със силен вятър. От същия корен е прилагателното сприхав. Учените свързват думите сприя и сприхав с названия на митични същества, подобни на вихрушките.

Разпространение

Бурел; Годечко; Ломско; Софийско; Плевенско.

Примери

Сприята обърнала врежовите на едну страну. Рабиша, Белоградчишко

 Кига сме у полето и се зададе сприя, бегамо та се криемо. Бурел

Лани едну сприю чеше да ни панесе. Годечко

Издига се една виелица, една сприя; да речеш, че цялата земя се търси! Мих. Георгиев

Когато сприята премина и дъждът се укроти, едно от конярчетата се обади. А. Каралийчев

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.