Харман

                    категории -> бит -> харман

Съвременно значение

 1. Равно и отъпкано кръгло място, където се вършее с добитък. 
 2. Вършитба. 
 3. Количеството снопи, които се вършеят с добитък наведнъж на едно място. 
 4. Количеството зърно, което се получава при овършаването на снопите. 
 5. Времето, когато се вършее; вършитба.

Произход на думата

Думата е персийска, влязла чрез турски.

В диалектите не се ограничава строго до мястото на вършитба, а е название на всяко широко, отъпкано и равно място.

Значения на думата в диалектите:

 1. Мястото, където се вършее.
 2. Времето от годината, когато се вършее. 
 3. Място, където се сушат тухли. 
 4. Място в село, където се играят хората.

Примери

 1. Мястото, където се вършее. Днес те рàбота на армàна. Тетевенско

Пуснàхме кòнчето на армàна. Провадийско

 Иди лудо на армана. Благоевградско

 Докàрваш го на армàн. Етрополско

 Пèтър бèше низ прàшни армàне. Софийско

2. Времето от годината, когато се вършее. Първуту ми детè съ рудѝ на армàнът. Ловешко

Знание

В българската народна култура харман и гумно са названия за двор, оградено място. Харманът е в близост до дома, но все пак извън него, затова често се мисли като опасно пространство, населявано от нечисти сили. Затова то трябва да бъде оградено по специален начин. В него непременно трябва да се засади бряст, защото той пази от болести и демони. Харманите се правят на източни или южни места, за да са огрени от слънцето възможно най-дълго. Никога харман не се прави до запустяла къща, самодивски извор или воденица. Ако това стане, според поверието момите в селото ще бъдат любени от змей. В апокрифни текстове откриваме вярването, че на изоставен харман не бива да се гради дом, защото ще се превърне в обител на змейове. В Странджа в центъра на хармана се коли животно, своеобразен курбан в чест на вятъра. В митологичните представи на българите небето се описва като медно гумно, на което звездите са снопите, а луната пазачът.

Харманът се свързва с празничните обреди на българите и днес. На големи семейни празници на хармана се играе хоро, защото е просторен и отъпкан. Вероятно заради това гумно и харман се наричат често обредните хлябове за Коледа, Гергьовден или Великден.

В българския език са запазени няколко домашни названия, които отразяват начина на вършитба, и една заета дума от турски. Съществува и изразът: гладен харман със значение ‘преждевременно, ранно вършеене’.

Вършитбата и харманът като важни за изхранването на хората присъстват и в народните песни, приказки и разкази:

Радой за сватба заготви,
за сватба, за голям годеж,
та девет пещи ляп пали,
ялова крава заклали,
бъчова вино донесъл
и варел бяла ракия.
Та си сватбата продължил
вот сряда Радой до сряда.
Бре де го зачу мечката,
бре бързо боримечката
на Радой писмо изпрати:
– Де да е Радой, да дойде,
с мечката да се побори,
с мечката стръвницата.
Та се борили, борили
три дена и три вечери,
за харман място избили, (2)
за харман и за градина –
никой никому не надви.
Че кат се мечка разсърди,
разсърди, та се разлюти,
в синьо го небе издигна,
в черна го земя удари,
девет е педи потънал,
девет ми педи в земята.

https://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/282.htm

Цял ден друса ни диканя

с малката сестрица.

Гледаме да слезе само

слънчевата пита

на една копраля ниско

там, над Бакаджика.

Боже, колко ни се иска

тати да извика:

„Свърши се за днес хармана.

Жадни са конете.

Хайде на реката! Само –

кротко ги водете

И на четири очите –

да пасат край слога!

Чужда стока да не пипат,

че е срам от Бога!

Хей – и умната! Вървете

на къде кайнака…

И – сберете гласовете:

„Янината” чакам!”

Строго дума – благо гледа,

смигва дяволито

и към бузките ни сегва

пак да ги ощипе…

https://ufeel.me/post/5f497827c469051fdf3cd2f0

Вършитба

Месечината грее тихо. Лятна нощ е навела златното си око над нашия харман. Харманът е чисто преметен и хладен. Вишат се нагоре високи и тъмни купни. Сред класовете на снопите свирят щурци, докарани от нивята по возитба. Колко е рано! Още не бяхме изкарали първия си сън и ни събудиха да насаждаме. Потърках с длан сънените си очи и по една дълга стълба възлязох на най-високия купен. Купенът се люлее и аз се боя да не рухне. Стигнах върха, измъкнах шиша с изсъхналата китка латинки от най-горния сноп. Този шиш с цветето го е побила дядовата ръка – да крепи снопа и да краси храната.

http://www.zaigravka.bg/prikazki.php?h=varshitba

 

 

Бягството на животните в гората

Един вол работил на господаря си много години вярно и търпеливо. Живеел и се надявал, че като остарее, стопанинът му ще го храни добре и ще го остави да почива и да умре мирно и тихо. Но се излъгал. Когато остарял, с голяма мъка теглил ралото и тежките кола. Впрягали го да вършее по цял ден, като му поставяли зобница на устата, та да не яде от житото, което вършал. Горкият вол търпял и си мислел: „Когато свършим хармана и засеем есенното семе, стопанинът ще ме освободи да си почина. Нима не вижда, че вече нямам сили да вървя, а камо ли да ора и да тегля колата!“

Опашата лъжа

Отишъл мъжът, отворил вратата на хамбара и какво да види: целият хамбар догоре пълен с яйца — кокошката ги снесла. Зарадвал се сиромахът и се затичал при жена си да ѝ каже. Взели мъжът и жената по една голяма кошница и почнали да пренасят яйцата до хармана си. Занесли ги там и почнали да ги вършеят. Карали диканята до обяд и когато се счупили всичките яйца, от тях почнали да изскачат ту петлета, ту ярки.

https://prikazki.com/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B0/

61779399_806162776446610_6593159267652468736_n

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

 1. Харман.
 2. Място в село, където се играе хоро.
 3. Количеството снопи, които се овършават наведнъж. 

Вършило, врах, както и глагола вършея произхождат от славянски корен със значение ‘нещо, което е натрупано на куп’. Названието възниква въз основа на натрупаните за вършитба снопи.

Разпространение

Родопи; Гоцеделчевско; Драмско; Смолянско.

Примери

1. Харман. Та е измела равно вършило. Драгуш, Петричко

Зèла бех плèмна и вършѝло. Демирхисарско;  Валовищко

Как се оро вийаше на уйчови вършила. Гоцеделчевско

Произход

 1. Харман.
 2. Снопи, приготвени за вършитба.
 3. Количеството снопи, което се вършее наведнъж. 

Думата е със същия произход като вършило.

Разпространение

Драмско; Кюстендилско; Трънско; Дупнишко; Родопи; Банат.

Примери

 1. Харман. Ас ми е дрàго да кàрем у врàхо.  Банат
 2. Снопи, приготвени за вършитба. Поѝтайте да изкàрамо врàът. Трънско; На втòрийа врàх лèл’а дойдè да ги навестѝ. П. Ю. Тодоров

3. Количеството снопи, което се вършее наведнъж. Изкàрват по два врàа на ден. Дупнишко

Произход

Думата се среща в старобългарски със значение ‘гумно, място за вършитба; хамбар, житница’.  Думата е общославянска и според двата корена, от които е съставена, учените я обясняват като ‘място, където се вършее с волове’.

Разпространение

Родопи; Софийско; Царибродско; Годечко; Габровско; Солунско; Карловско; Костурско; Босилеградско.

Примери

Времèто е добро, дèда рèче да насàдите гувното. Царибродско

Се сабрàле на бàровки гумништа. Родопи

 Дèцата си ѝгре на гумното. Костурско

 Айде да òдимо да вршèмо на гумното. Босилеградско

Произход

Думата се среща и в другите славянски езици. Откриваме я още в старобългарски. Думата е от същия корен, от който е глаголът тичам, защото при вършитбата конете или воловете тичат и мачкат снопите жито.   

Разпространение

Ботевградско;  Банат; Ломско; Плевенско; Еленско; Троянско; Севлиевско; Вакарел; Софийско.

Примери

Са вършèл на тукъ. Банат

Еднò врèме съ вършèели на токъ. Плевенско

На ърмàн’а, когато е по-малък, се казва ток. Брусен, Тетевенско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.