Източници

АБДР: Архив за Български диалектен речник на Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

Антонова, Л. Названия за домашни животни в българските говори в Албания. Електронно сисание „Онгъл“, 2016, бр. 12, 120–129. http://www.spisanie.ongal.net/broi12/18_Luchia_Nabl_Lex_Alb.pdf.

Антонова, Л. , Керемидчиева, Сл. Кратък речник на диалектните думи. София: Планета-3, 2001.

Антонова-Василева, Л., Митринов, Г. Речник на българските говори в Южните Родопи,

Драмско и Сярско. София: Издание на Института за български език при БАН, 2011.

Аризанова, С. Облеклото на българите в старобългарската литература от ХІІ – ХV век. – В: CollegiumHistoricum, т. 2., 2012, с. 289 – 305.

Аризанова, С. Облеклото в света на българите през ХІІ – ХІV век. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов.Съст. Росина Костова. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 633 – 644.

Божкова, Зл. Принос към речника на софийския говор.– В: Българска диалектология.

Проучвания и материали.“, кн.1. София: Изд. на БАН, 1962.

Бончев, Ат. Речник на църковнославянския език. Т. 1, 2. София: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2002, 2012.

Борисова, П. Опознай гората. Детски гатанки. Ч. 1 и 2. https://otkrovenia.com/bg/stihove/opoznaj-gorata-gatanki-chast-vtora

Бояджиев, Т. Названията на престилка. – Език и литература, 1967, кн. 6, 69 – 75.

Бояджиев, Т. Из лексиката на с. Дервент, Дедеагачко.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 5. София: Изд. на БАН, 1970.

Бояджиев, Т. и др. Идеографски диалектен речник на българския език. Т.1. А– Д. София: Национален музей на българската книга и полиграфия, 2012, Т. 2. Е– М. Под ред. на В. Радева. София: Университетско издателство, 2021.

Български етимологичен речник. София: БАН, 1971/2017.

    Витанова М., Мичева В., Кирилова Й., Мичева-Пейчева К., Николова Н. Етнолингвистичен речник на българската народна медицина. София , Издателство на БАН „Проф. М. Дринов”, 2021, 367 с. ISBN 978–619–245–096–0.

Георгиева, Ив. Българска народна митология. София: Издателство на БАН, 1983. Второ изд. София: Издателство на БАН, 1993.

Геров, Н. Речник на българския език. Том 1–6. Фототипно издание. София: „Български писател“, 1975–1978.

Горов, Г. Странджанския говор. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.1. София: Изд. на БАН, 1962.

Давидов, А. Речник индекс на Презвитер Козма. София: Издателство на БАН, 1976.

Дейкова, Хр. Ономасиологични и словообразувателни сходства и различия между български и чешки названия на птици. Автореферат на докторска дисертация. София, Институт за българскиезик, 2006.

Дейкова, Хр. За  някои  балкански  заемки  в  българските  диалектни  пунктове  на  „Общославянския лингвистичен  атлас“  (върху  материал  от  т. „Болгарскиематериалы“,  2013). –В: Jazykovedné štúdie. Prirodzený vývinjazykaajazykové kontakty. T. XXXII, съст. Balleková, K., Ľ., Králik, G.Múcsková, Bratislava: VEDA, 2015,148–152.

Денчев 1970: Денчев, В. По-особени думи и изрази в говора на с. Бракница, Поповско.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.5. София: Изд. на БАН, 1970

Досева, Ц. Из лексиката на ранната славянска химнография (названия за облекло). – В: Пѣние мало Георгиѹ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Г. Попов. Състав. Мария Йовчева и др. София: Изд. център „Б. Пенев“, 2010, с. 250 – 268.

Етнография на България. Т. III. Отг. редактор Г. Георгиев. София:Издателство на БАН, 1985.

Захариева, Й. От плащаницата към мантията. – В: Радева, В. (ред.). Българският език през ХХ век. София: АИ „проф. М. Дринов”, 2001, 352 –  364.

Илиева, Т. Обща генетична характеристика на думите от тематичната група „Облекло“, документирани в средновековни славянски текстове. – В: Българският език – исторически и съвременни аспекти. Сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов. София: Институт за български език, 2020, с. 195 – 221.

Илчев, Ст. Към ботевградската лексика.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.1. София: Изд. на БАН, 1962

Каневска-Николова, Е. При корена, от извора. Смолян: Отзвук прес, 2010.

Каралийчев, А. „Крали Марко си намира конче и булче“https://chitanka.info/text/9099-krali-marko-si-namira-konche-i-bulche

Керемидчиева, Сл. Копривщица – история и език. София: Мултипринт, 2007.

Китанова, М. Животинският (зооморфният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция „свой-чужд“.  –  Електронно издателство LiterNet, 17.10.2013.

Китипов, П.Речник на говора на с. Енина, Казанлъшко. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 5. София: Изд. на БАН, 1970.

Ковачев, Ст. Троянският говор. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.4. София: Изд. на БАН, 1968.

Ковачев, Н. П. Речник на говора на с. Кръвеник, Севлиевско. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.5. София: Изд. на БАН, 1970.

Колев, Н. Ив. По-особени думи в говора на с. Страхилово, Свищовско. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.3. София: Изд. на БАН, 1967.

Кънчев, Ив. Говорът на село Смолско, Пирдопско. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.4. София: Изд. на БАН, 1968.

Кювлиева, В., Димчев, К. Речник на хасковския градски говор.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали. кн.5, София: Изд. на БАН, 1970.

Миладинови, К и Д. Български народни песни. Загреб: Печатница на А. Якич, 1861.https://books.google.bg/books?id=4I_KAAAAMAAJ&dq=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&hl=bg&pg=PP5#v=onepage&q&f=false

Митева, Р. Зимна приказка. https://konkursi.eu/love.php?docid=102364

Михайлов, Ст. „Щъркел и деца“, детска песничка https://www.youtube.com/watch?v=fEWgFMtyddY

Михайловски, Ст. Орел и охлюв. https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=39&WorkID=652&Level=1

Мичева-Пейчева, К.Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. София: Валентин Траянов, 2013.

    Мичева-Пейчева, К. Етнокултурната бинарност в средновековната българска литература. София, ДиоМира, 2017, 266 с. ISBN: 978-954-2977-45-2.

    Мичева-Пейчева, К. Аксиологические аспекты концепта любовь. Взгляд на славянскую аксиологию. И. Седакова, М. Китанова, П. Женюх ред., 1, Институт славяноведения РАН, 2019, ISBN:ISBN 978-5-7576-0428-2, DOI:DOI 10.31168/0428-2., 184-195.

Младенов, М. Лексиката на ихтиманския говор. – В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.3. София: Изд. на БАН, 1967.

Народни песни от Североизточна България. Т.1. Р. Кацарова, И. Канчулев, Е. Стоин. София: Издателство на БАН, 1962.

 Облеклото и езикът. Сборник с доклади от конференцията „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24–25.I.2020.  София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020.

Попгеоргиев, Ср. Из лексиката на с. Чешнегирово, Пловдивско.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.1. София: Изд. на БАН, 1962.

 Попиванов, Г. Бележки за говорите в Севлиевско, Троянско и Тетевенско.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.1. София: Изд. на БАН, 1962.

РБЕ – Речник на българския език. Институт за български език при Българската академия на науките. Т.1 –15, 2001–2015, https://ibl.bas.bg/rbe/.

Речник на книжовния български език на народна основа от ХVII в. (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София: Издателство „Валентин Траянов”, 2012.

РРОДД – Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX иXX век. Съставители Ст. Илчев, А. Иванова, А. Димова и М. Павлова. Под ред. на Ст. Илчев. София: Издателство на БАН, 1974.

Романска, Цв. Въпроси на българското народно творчество. София: Наука и изкуство, 1976.

Русинов, Р. История на българския език. Малка ученическа библиотека. Задачи и тестове за упражнения за 8 клас. Велико Търново: Слово, 1994.

Сайт „Аз, детето“. Весели петъчни гатанки за животни. https://az-deteto.bg/veseli-petatchni-gatanki-za-zhivotni/11167/view.html

Сакъов, Д. Принос към речника на кукушкия говор.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.3. София: Изд. на БАН, 1967.

СбНУ 1 – 26: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, книги 1 – 26, София, 1889 – 1912.

СбНУ 27 – 62: Сборник за народни умотворения и народопис, книги 27 – 62, София: Издателство на БАН, 1913 – 2002.

Силян Щърка. Българска народна приказка. Моята библиотека. https://chitanka.info/text/39115-siljan-shtyrka

Славейков, П. Р. Български притчи или пословици и характерни думи. https://chitanka.info/text/40030-bylgarski-poslovitsi/28

Славейков, П. Р.Басненик. Езопови басни. https://chitanka.info/book/550-basnenik

Слънчева, Д. Приключенията на умното мишле. Поредица.

СтбР – Старобългарски речник. Т.1. А – Н. София: Валентин Траянов, 1999; Т.2. О – У. София: Валентин Траянов, 2009.

Старославянскийсловарь. Москва: Русскийязык, 1999.

Стефанов, С. Една особеност в описанието на местните традиционни костюми, направено от администрацията в Шуменската околия през 1888 г. – В: Български език, 2020, кн. 4, 89 – 103.

Стефанов, С. Няколко названия на охлюва от българската езикова територия (върху названията òхлюв, плъж, сàляк, сôлмен и сюлюк). – Във: Фолклор, техника, ономасиология. Филологически форум, 2020, год 11, бр. 1, 105–126.

Стойков, Ст. Лексиката на банатския говор. – В: Трудове по българска диалектология, кн. 4. София: Изд. на БАН, 1968.

Стойков, Ст.Българска диалектология. Трето издание. София: Изд. на БАН, 1993.

Стойкова, А. Електронен сайт „Физиолог“ http://physiologus.proab.info/?re=10

Стойнев, А. Българска митология. Енциклопедичен речник. София: 7М+ЛОГИС, 1994.

Стойчев, Т. Родопски речник.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 5. София: Изд. на БАН, 1970.

Струмски, Г. Гатанки, броилки, въртележки. FliorirPublishingHouse, 1998.https://chitanka.info/text/13690-gatanki

Тончева, Хр., Илиев, Ив. Говорът на с. Припек, Джебелско. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2016.

Христова, И. Речник на словата на Климент Охридски. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 1994.

Чокоев, Ив. За облеклото в творбите на Патриарх Евтимий. – В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново: УИ, 2002, с. 531 – 541.

Шапкарев, Ив., Близнев, Л. Речник на самоковския градски говор.– В: Българска диалектология. Проучвания и материали, кн.3. София: Изд. на БАН, 1967.

Шклифов, Бл. Пастирската лексика в района на Вич планина (Коструско – Леринско). София: ЕТО, 2000.

Уикиизточник: https://www.kidsbg.com/2013/04/gatanki-ot-maya-da-lga-cheva/#.YWgbo9JByUk

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.