Лъжица

                    категории -> бит -> лъжица

Съвременно значение

Прибор за хранене или готвене, с който се загребва течна или полутечна храна.

Произход на думата

Думата е праславянска.В диалектите има много варианти на лъжица, тъй като старобългарската гласна Ъ в различни говори може да стане Ъ, А, О, а съгласната Ж може да се промени в ДЖ или да не се произнася.

Примери

Чорбата ядеха с лъжици, другите ястия топеха с пръсти, а пък печеното ядеха с ръце. Ц. Гинчев

Петровица му носеше ядене, но той не можеше да се храни и разсипваше лъжицата. Елин Пелин

Знание

В българската култура лъжицата се осмисля като много важен елемент от жизнено необходимите вещи за човека, затова действията с нея имат символичен смисъл.  Това личи във фразеологизмите

В една лъжица вода ще удавя някого. С всички средства ще напакостя на някого.

В морето с лъжица вода притурям. Беден съм, а помагам на богат.

Не е лъжица за моята уста. Не е нещо, което мога да свърша.

Черпя морето с лъжица. Върша безполезна работа.

Станал селска бъркалка. Използват  го за всякакви услуги.

В българския език се употребяват няколко названия за лъжица. Шест са домашни – лъжица, кусалка, попка, бъркалка, поварейка, пържалка, а само едно е заемка от румънски – лингура. Това доказва колко добре са съхранени думите за лъжица в българския език.

luzhica

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Ботевградско; Дупнишко; Софийско; Елинпелинско; Етрополско; Ихтиманско; Пернишко; Благоевградско; Петричко; Разложко; Самоковско.

Примери

Имаме малки дръвени лажици. с. Рибарица, Ловешко

 

Разпространение

Видинско; Силистренско; Ломско; Монтанско; Софийско; Трънско; Брезнишко; Годечко; Гоцеделчевско.

Примери

По–рано едъшъмо (ядяхме) само с дървенъ ложицъ. с. Ново село

Ами косуем (ядем) с голему ложицу. Брезнишко

Разпространение

Пловдивско; Харманлийско; Хасковско; Свиленградско.

Примери

Една лъджичка шъкер (захар)  щъ сипем. Златоград

Разпространение

Асеновградско; Ардинско; Варненско; Великотърновско; 

Габровско; Гоцеделчевско; Горнооряховско;

Добричко; Казанлъшко; Кърджалийско;

Ловешко; Монтанско; Малкотърновско; Пловдивско; Разградско; Русенско; Силистренско; Свищовско; Смолянско.

Примери

Имаме лъици. Преславско

Имаме и мънинки лъички за едене. Севлиевско

Произход

Думата е образувана от корен, който се открива още в старобългарски глагол със значение ‘хапвам, опитвам’ и наставки –ка, -ло и назовава долната част на лъжицата, с която се загребва храната. Коренът –кус– се среща във всички славянски езици и е праславянски по произход.

Разпространение

Видинско; Сливенско; Софийско; Кюстендилско.

Примери

На огнището поставяме празна паница, а в нея три лъжици с кусалото към паницата. Кюстендилско

Произход

Думата е заета от румънски.

Разпространение

Видинско; Плевенско; Троянско.

Примери

Това е дървена лъжица – лингура. Лясковец

Произход

Думата е вариант на пъпка, от  старобългарския коренпѫп, което в различни диалекти може да стане поп-, пап-, пъп-. Значението на пъпка е ‘малко връхче на растение’, ‘топче’, ‘копче’. Вероятно кръглата форма на тези предмети напомня на лъжичка и поради тази прилика възниква названието попка за лъжица.

Разпространение

Новозагорско; Старозагорско; Пловдивско; Хасковско; Харманлийско; Смолянско.

Примери

Ядем с дървени попки. Пловдивско

Произход

Думата е образувана от корена в глагола бъркам ‘размесвам някаква течност’ и наставките –ло и  –каКоренът –бърк– се среща във всички славянски езици и е праславянски по произход.

Разпространение

Благоевградско; ГоцеделчевскоКарловско; Пазарджишко; Панагюрско; ПловдивскоСофийско; Смолянско; Търговищко.

Примери

Дай бъркалката, че манджата загоря. Карловско

Произход

Думата назовава лъжица, с която се бърка ядене при варене. Тя е образувана от корена в глагола варя, който се открива и в старобългарски, с представка –по и наставка –ейка. Коренът –вар– се среща във всички славянски езици и е праславянски по произход.

Разпространение

Варненско; Великотърновско; Горнооряховско; Новозагорско; Карловско; Плевенско; Русенско; Силистренско; Сливенско.

Примери

Услужи ми с поварейката си за малко. Сливенско

Произход

Думата назовава лъжица, с която се бърка ядене при пържене. Тя е образувана от корена в глагола пържа (в сръбски и руски преписи на старобългарски съчинения) с  наставки –ло и –ка. Коренът –пърж- / -парж– се среща във всички славянски езици и е праславянски по произход.

Интересно е да знаем, че името на чешката столица Прага е от същия корен и означава ‘опожарено място’.

Разпространение

Видинско; Ботевградско; Годечко; Първомайско; Свогенско; Трънско.

Примери

Пържалка – туй е дървена лъжица, с която разбъркваме при пържене. с. Врабча, Трънско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.