Легло

                    категории -> бит -> легло

Съвременно значение

Мебел за спане, обикновено с четири крака, на известна височина от пода, с рамка, в която се поставя дюшек или матрак, върху който се ляга.

Произход на думата

Думата легло произлиза от общославянския корен лег-, който се открива и в глаголите лежа, лягам. Интересно е, че за първи път в българския книжовен език думата легло се открива през 17. век. В старобългарския тя е с друга форма: ложе.

Примери

Мàмо, довèчера да си промените със баба лèголото. Пирдопско; Тè сегà излèзнах од леглото. Ихтиманско

Легло да лежиш. Ботевградско

Йунàко от леглото вѝка. Самоковско

Леглото ти го рàзбийа. Прилеп

Рогоски слàгат пред леглото. Рибарица, Етрополско

 Лиглà н’àмаши идно вр’àми. Старозагорско

Мàйстор се на лèгало дири. Годечко

 Сите ги у легало найдеш. Софийско

Йелена у лèгало лежи. Локорско, Софийско

 Не си стур’ам лèгалото. Дупнишко

Знание

Леглото в българската култура е свързано не само със сън и почивка, но и с принудително лежане при болест. Затова съществуват много изрази със значение ‘разболявам се’ – лягам на легло, бях на легло, залежавам се на легло, както и със значение ‘оздравявам’ – вдигам се от легло, лечението ме вдигна от легло. Извършват се и различни обреди за помагане при болест – леглото се мести, леглото се полива със светена вода, на леглото се слагат различни билки и предмети, които могат да прогонят болестта.

Леглото според представите на българите е символ на съпружеските отношения – там спят младоженците, там се зачеват и раждат децата. Изразът брачно ложе означава ‘легло на съпрузи’, а осквернявам брачното ложе – ‘изневерявам на съпруга или съпругата си’.

В леглото започва, но и свършва човешкият живот. Обикновено в него преминават последните дни на човека. Затова в българския език има израз смъртен одър – ‘легло на тежко болен, който скоро ще умре’. Изреченото на смъртния одър от умиращия се възприема като последно негово желание и завет към близките му и затова задължително се изпълнява. Върху леглото на починалия също се извършват редица ритуали за очистване.

nathan-oakley-g8C20IKquGo-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е заета от гръцки.

Разпространение

Етрополско; Плевенско; Търновско; Белоградчишко; Самоковско; Пирдопско; Кюстендилско; Брезнишко.

Примери

Спѝме на кревàти. Търновско

Сега спийат на крèвът. Севлиевско

Йà гу дè е тукъ нъ кревàт’ът. Съчанли

Ние сме спàле на дръвен кревàт. Етрополско

Стойàн седи на креветът. Брезнишко

Произход

Думата произлиза от старобългарската одрь, която е с праславянски произход. Думата е със значение ‘просто легло от дъски’.

Разпространение

Босилеградско; Софийско; Брезнишко; Тетевенско; Благоевградско; Кюстендилско; Разложко.

Примери

Лежàл на слàменийа си одър. Брезнишко

Йа полегнà на одърът. Босилеградско

Легнѝ си на одъра. Тетевенско

Произход

Думата произлиза от корена постел–, който се открива и в глаголите постилам, да постеля. В старобългарски думата е същата.

Разпространение

Благоевградско.

Примери

Мойта тенка снага – негова постеля. Благоевградко

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.