Лошотия

                    категории -> абстрактни понятия -> лошотия

Съвременно значение

  1. Качество или проява на зъл, недобър човек.
  2. Злина, беда, нещастие.
  3. Зъл, проклет човек.

Произход на думата

Думата не се открива в старобългарски. Появява се в по-късни ръкописи. Тя е праславянска по произход и се среща и в други славянски езици. От същия корен са и прилагателното лош, и наречието лошо.

Примери

Сине, сине, виках, дано син посинееш, .. Бива ли толкоз лошотия бре, бива ли толкоз урсузлук. Г. Караславов

А пустата сиромашия какви лошотии не докарва! Живеят така от ден на ден .. и сѐ по̀ на зле отиват, нямат оправия, па и не знаят как да се оправят… Хр. Максимов

Марин е нящо лош, нящо му е зле станало, .. Ти виж, ти виж! Отде да се земе, та сега да го намери такъва лошотия. Т. Влайков

Знание

В българските представи лошотията, лошото и злото са част от основополагащите опозиции добро – зло, здраве – болест, добруване – нещастие. В българския език съществуват много словосъчетания като зло / лошо време, лоши / зли очи, лоши / зли хора, противопоставящи се на доброто време, добрите очи и добрите хора. Злите очи според народната вяра са притежание на ония хора, които като бебета са отбити и повторно закърмени. Хора с такива очи урочасват и причиняват болести. Срещата с тях се нарича лоша среща. Според изискванията на традиционната култура те не трябва да участват в обредната ритуалност. 

Лошата, злата е название на различни болести. Като лошотия могат да се окачествят хора и техните постъпки; природни и социални злини; свръхестествени явления, осмислени като дело на нечисти сили, дяволи и бесове. Следователно лошотията се реализира в целия материален свят – природен и обществен, личен и колективен, а също и в нереалния свят на божествата и демоните, в които вярват някои хора.

В българския език има много названия на лошотията, които са домашни и показват, че лошите неща се свързват с огън, изгаряне, унищожаване. Съществуват също и заети думи – от турски и гръцки, поради тесните връзки между българския и тези съседни народи.

ashley-jurius-1ZvFTjgEodk-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Диалектен вариант на лошотия с промяна на гласната И в Е.

Разпространение

Благоевградско.

Произход

Диалектен вариант на лошотия с промяна на гласната И в Ы.

Разпространение

Пловдивско.

Произход

Думата е образувана от диалектното прилагателно лошав със значение ‘лош’ и наставката –ина.

  1. Качество или проява на зъл, недобър човек.
  2. Злина, нещастие, беда.

Разпространение

Благоевградско.

Примери

Днес сърцето ти е лошо. От тоя хубав ден ти направи черен ден. Отде се взе тая лошавина у тебе? К. Петканов

Кучетата значат душмани. А щом на мен налетяха, значи в нашия дом ще се случи лошавина. Страх ме е, Диме… Г. Манов

Произход

Думата е прилагателно от среден род, което се употребява като съществително.

Разпространение

Пазарджишко.

Примери

Не вярвай, сине!.. „Всеки, който е роден от жена, носи от лошото в себе си!…“ Ст. Дичев

По колко пъти на денонощие сърцето ми се е свивало в очакване на най-лошото. А. Гуляшки

Произход

Думата е образувана от лошотия с наставка –лък.

Разпространение

Солунско.

Произход

Думата е образувана от глагола опаля и наставка етина. Глаголът се открива още в старобългарски: опалити със значение ‘обгоря, изгоря’. Той е от праславянски произход и се среща и в други славянски езици. В това название на лошотията се вижда представата, че злините и нещастията сякаш изгарят, опалват човека.

Разпространение

Годечко; Ямболско.

Примери

Тая опалетина ни сполетя. Ямболско

Произход

Думата е образувана от глагола поразя ‘унищожа, разруша’ и наставката –ия. Глаголът поразити се открива в старобългарски, той е от праславянски произход и се среща и в други славянски езици. В думата поразия се вижда връзката между нещастията, злините и способността им да разрушават живота на хората.

  1. Злина, нещастие, беда.
  2. Болест, епидемия.

Разпространение

Великотърновско; Софийско.

Примери

Лошото на бащата е поразия за децата. Той — взел-дал. А те? Ст. Чилингиров

Старата Лоевица .. се интересуваше за държавите, които се биеха, .. и .. подпитваше дали няма да се сключи мир. — Няма ли да има край тази поразия? — подкачаше тя мъжа си. Г. Караславов

Та инфлуенци минаваха, та разни други поразии върлуваха — само тя не лягаше, само тя не се лекуваше. Г. Караславов

Една данга, една невярна болест налетя по дечурлигата, замряха като мухи, .. Месец, месец и нещо трая поразията. Чудомир

Произход

Думата е заемка от гръцки. Коренът е със значение ‘пакост, проклетия’, като към него е добавена наставката –лук.

Разпространение

Първомайско; Дебърско.

Примери

Туй е пурдутлук голем. Дебърско

Произход

Думата е заета в български, сръбски, хърватски и албански от турски. По произход е персийска.

Разпространение

Севлиевско; Смолянско.

Примери

Сертлик – ядовитост, крутост. Н. Геров

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.