Луна

                    категории -> природни явления -> луна

Съвременно значение

Небесно тяло, спътник на Земята, който заедно с нея се върти около Слънцето и нощем свети с отразена светлина.

Произход на думата

Думата луна е обща за славянските езици. Среща се още в старобългарски език. Родствена е също така с други индоевропейски езици като латински и старогръцки.  В названието на луната стои идеята, че това небесно тяло дава светлина.

В народните говори се предпочитат думите месец, месечина. Но в художествената и научната литература се употребява луна.

 

Примери

В ясната звездна нощ под светлината на пълната луна Цариград, .., приличаше на огромен параход. Гр. Угаров

Луната е най-близкото до нас небесно тяло. Тя е единственият естествен спътник на Земята. Н. Николов и др. 

Огряват звездите, / след туй на небето / излиза луната. Н. Вапцаров

Знание

В културата на много народи слънцето и луната често пъти са двойка. Тя може да бъде съпружеска – Месецът е мъжът, а Слънцето жената. В други случаи двойката може да е роднинска – Месецът е брат, а Слънцето сестра. 

Значението на луната в представите на българите се открива в народното творчество. Съществуват пословици и поговорки:

Животът му е като месец — кога пълен, кога празен.

Нов-новица, здрав-здравица. Казва се, кога видят най-напред нов месец и се обръщат настрана, та поплюват; вардят да не погледнат човек по-напред от поплюването, защото му ставали струпе (пъпки).

Окъпа са месеца, сега ще заясне. Казват на новия месец.

Събуди са пиеница, че погледна на небето, месеца бе като харман, а звездите като синило.

В българския фолклор съществуват много приказки и песни, в които луната или месецът общуват с хората – помагат им в трудности или с вълшебство ги спасяват от изпитания и вещици. Например в приказките „Неродена мома”, „Брат и сестра” и др. Има и такива сюжети: Месечината, докато слушала двамата старци, се натъжила и решила да им помогне( https://chitanka.info/text/33826-dvamata-startsi-i-mesechinata); дете, родено с лунен знак на челото, се смята за надарено (https://chitanka.info/book/3889-bylgarski-narodni-prikazki).

МЕСЕЦЪТ ХАРЕСАЛ МОМА

Кахъри, тежки ядове,
дигнете мъгли, прахове:
Радка за вода ще иде,
слънцето да я не види,
слънцето, кое месецът.
Дигнали мъгли, прахове,
Радка за вода отишла,
ходила и се й върнала.
Среща й иде слънцето,
слънцето, кое месецът.
Слънцето мина, замина,
месецът не заминава.
Месечко Ради думаше:
– Я ми дай, Радо, водица
със твойта дясна ръчица!
Рада месечку думаше:
– Недей ме мая, месечко,
че мама лежи, умира;
колкото лежи от болест,
дваж лежи мама за вода,
да бързам да й занеса.
Месечко Ради думаше:
– Недей ме лъга, Радо ле,
майка ти, омайницата,
майка ти, магесницата,
омая гора и вода
и на морето пясъка,
снощи омая месеца –
в ново го гърне угуди.

Луната присъства и в личното творчество. Нейната слаба светлина често носи нещо мистично, студено, понякога мрачно: 

Млъкна той, съня си кат разказа.

Чух след време, че захърка пак.

Месец се през облаци показа

кат видение в среднощний мрак.

 

Буден бях, доде изгря зорница,

и в зори започна страшен бой.

Клетий – в сън видя жена, дечица,

в утринния бой загина той.

 

Войнишки сън, Стамен Панчев.

 

Като черна гробница и тая вечер
пуст и мрачен е градът;
тъпо стъпките отекват надалече
и в тъмата се топят.

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка
с жълти стъклени очи,
оскрежената топола — призрак сякаш —
в сивата мъгла стърчи.

Странни струни са изопнатите жици,
посребрени с тънък пух,
и снегът, поръсен с бисерни искрици,
хрупка с вопъл зъл и глух.

А в мъглата — през безплътните и мрежи
мълком гаснеща от скръб,
младата луна незнаен път бележи
с тънкия си огнен сърп.

Зимни вечери, Христо Смирненски.

Във възрожденската литература полумесецът е символ на османския поробител, защото е изрисуван върху знамената на Османската империя: 

Да стане лева наш балкански, 

от него вятър да повей, 

та полумесец отомански 

под тъмен облак затъмней!

 

Стани, стани, юнак балкански, Добри Чинтулов.

 

Кръв!… — проточи устни и облещи очи циганката. — Той иска кръв за кръвта си!… И няма да миряса, додето не видите да залезе полумесецът! 

Тъй каза циганката. И до ден-днешен не мога да разбера: „Додето не залезе полумесецът!…“ 

Левски, Яна Язова. 

 

ganapathy-kumar-ve_uN9V8xqU-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

И тази дума е обща са всички славянски езици и се открива още в старобългарския. Учените я свързват с древноиндийска лексема, която е със значение ‘луна’. В много езици месец означава както ‘период от 30/31 дни’, така и ‘луна’. Причината е ясна Луната минава през четирите си фази за около месец. Затова някои езиковеди правят опити да обяснят думата месец с глагола меря, тъй като фазите на луната са мярка за време.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Месецо се изпъни. Горна Любата, Босилеградско; Дал йе слънце или йе йасен месец, / или йе звезда или йе ясен òгин. Бистрица, Софийско; Станал месецът на сърпче. Доганица; Лòшав си сана санувах,/ че са небото отвори, / че са звездите паднали, звездите още месецо. Своге, Софийско;  Расла сестра  петнаесе гòдин,/ расла и у кафез порасла, не види ни сънце, ни месец. Трънско; Рада на пòрти излезе, сватбата да си посрещне: ясен е месец в полите, дребни звезди в плещите, /ясно слънце в очите. Копривщица; Лош си е сън сънувала, / на майка си го е казала…/ Месеца падна у чичови, звездите паднаа сред село. Кресна, Санданско;  Понякога месецът залинява, закривя се да не гледа злините на земята. Арх. Ст. Романски; Луната се нарича „месец“, а светлината е месечина. Думата „луна“ е непозната. Банат; Банатчани различават следните лунни фази: нов месец, слаб месец, слаб месец. Банат; Ой те Сечко, месечко, турски помощниче, българска невяро.  СбНУ ХХVIII.

Къщата трябва да се почне при нов месец (новолуние). Кюлевча, Шуменско; Месечината, когато е пълна, ѝ викаме голям месец. Брусен, Тетевенско; Дено, мари, ний седнахме, / дене, мари, вечеряхме, / дорде месец рок издаде, рок издаде и огрея… Ябланица, Ловчанско;

Произход

Думата е със същия произход като месец.

Разпространение

Босилеградско; Благоевградско; Ботевградско; Гоцеделчевско; Софийско; Смолянско; Солунско.

Примери

Земи ме мене, делио,/ на слънцето съм прилика,/ на месечина другарче. Пирин, Благоевградско; Месеченита кога грее и около нея има начервено, пъжълтело коло, показува, че дълго време ще зафане суша.  Софийско; Месечината ако стои на единиот върх надòле ако е навалена, суша к’е бъде месецот. Велешко; Месечината е като сръп. Доганица; Мòмкови двòри две слнца греат,/ две слнца греат две месечини… Ботевградско; Месечинко сестро, като толкоз ходиш,/ любето ми нийде не видя ли? Софийско; Месечинътъ изгряла. Златоградско;  Поседели, поглчели,/ дорде слонце зайде,/ дорде дойде месечина… Широка лъка; Троица братя града градеха,/ дене го градат по ясно слънце, / ноще се вали по месечина…. Чепеларе; Момиче седи вънка на месечина. Плетена, Гоцеделчевско; Нащо село арно село,/ йот две страни слънце грее,/ йот четири месечина. Гоцеделчевско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.