Межда

                    категории -> бит -> межда

Съвременно значение

Граница между два или повече имота.

Произход на думата

Думата е обща за всички славянски езици. Свързва се с нещо, което е разположено по средата.

Други форми на думата: междà, межà, меджà 

Примери

Чужи мèжи разорава. Банско; По мèжите и пàса офците. Костурско

 Нèда и Стойан жънàле, нѝгде на мèжда немàле. Кнежа

Град бие до межда. Поговорка

Знание

В българската традиционна култура границата между своето и чуждото е изключително важно място. Там свършват редът, сигурността, безопасността и топлите отношения с близките и рода и започват хаосът, несигурността, опасностите и враждебните отношения с непознати. Затова междата трябва да се знае, да се бележи с нещо. Както виждаме, точно така се прави в много села и думите за означаване на границата са от корени, свързани с поставям, слагам.

На междата се извършват редица ритуали. Особено такива за прогонване на болести. Например до границата със съседното село се извежда баба Шарка, като се прави кукла, подобна на болестта, и тя се изнася с медена питка извън междата. До межда се заорава селото от двама братя близнаци с волове близнаци нощем и в пълно мълчание, за да не се допусне чумата да премине в своето.

До междата се изнася новородено некръстено дете, когато предишните деца са умирали малки. Там първият човек, който го намери, му става кръстник и му дава името Найден, тоест ‘намерен’. Така родителите искат да излъжат лошата съдба, че това дете не е тяхно, а намерено, и не трябва да го сполети същото нещастие като предишните деца. 

will-francis-Rm3nWQiDTzg-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Според учените произходът на тази дума е неясен.

Разпространение

Свогенско; Пазарджишко; Софийско; Кюстендилско.

Примери

Кàштата ни е на мушàта на Батулия и Луково. Свогенско

Като бутна коня из друма тай а стигна на мушата. Софийско

Произход

Купчина пръст, малка дупка с камък или клонче, с която се означава граница на ливада. Думата се свързва с глаголите  потъкна, натъкна заради знаците, които се използват при отбелязване на границата.

Разпространение

Родопи; Северозападна България; Софийско.

Примери

Офчарèте не глèдайу потките. Брезнишко

Произход

Купчина пръст, малка дупка с камък, с която се означава граница на ливада. Думата е с неясен произход.

Разпространение

Годечко.

Примери

На савàто туриме гюбеле. Годеч

Произход

Думата е заемка от турски sinir ‘граница’.

Разпространение

Провадийско; Гоцеделчевско; Петричко; Софийско; Охридско; Пловдивско, Пазарджишко; Благоевградско; Родопи.

Примери

Има едѝн сѝнур тàм. Кривня, Провадийско

 Равно пол’е зилèн сѝнур. Никополско

Търгнаа в Дебърскѝ сѝнор. Охридско

Разпространение

Смолянско; Гоцеделчевско.

Примери

Туриха синурдà, да са ни кàрат. Славеино, Смолянско

Разпространение

Панагюрско; Радилово, Пазарджишко; Пирдопско; Ихтиманско; Ботевградско; Ловешко; Солунско.

Примери

Ште да бъдеш санър на нивата. Елинпелинско

Произход

Необработено стръмно място, служещо за граница между два имота.

Думата се свързва с с глагола слагам, т.е. означава ‘нещо, което е сложено на определено място’

Разпространение

Царибродско; Извор, Босилеградско; Панагюрско; Пирдопско; Троянско; Омуртагско; Тетевенско; Етрополско; Еленско; Плевенско; Севлиевско.

Примери

Чертъта между два имота съ кàзва слог. Галата, Тетевенско

Слог – грàницътъ между две нѝве. Еленско

Цèра е там на слога. Рибарица, Етрополско

 Стоян на слога седеше… Плевенско

Грàницата на нѝвите, високо място обрасло с тревъ, вѝкъми слог. Бериево, Севлиевско

В ТКЗС-то съ зъличѝхъ слòгувити. Троянско

Я пасèм крàвите на слоговете. Царибродско

Сегъ си завàдила малѝни в слòга. Рибарица, Етрополско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.