Мотика

                    категории -> оръдия на труда -> мотика

Съвременно значение

Ръчно земеделско сечиво с различна по форма метална част, прикрепена на дълга дървена дръжка, което се използва за окопаване на растения.

Произход на думата

Произхожда от старобългарското съществително мотꙑка, което е наследник на общославянското *matyka.

Примери

он же мотꙑкꙑ рꙑла вьꙁемъше копашꙙ Супрасълски сборник

Не можа, либе, да стана, / везден съм лозе копала, / тежка мотика дигала, / та ме е в кръста секнала. Народна песен

 Лозето не ще молитва, а мотика. Пословица 

Орало и мотика цял свят хранят. Пословица

 Полският труд беше примитивен, непосилен, изтощителен — с дървеното рало, с тежката мотика, с циганския сърп. Ил. Волен

Знание

Мотиката е древен селскостопански инструмент за обработване на земята. Според археолозите първобитни мотики са съществували още в Шумер и Египет. По българските земи останки от мотики се откриват също от древни времена.

В българската традиционна култура мотиката се осмисля като метален предмет, при това остър, затова с нея могат да се извършват ритуали за прогонване на злите сили и болестите. Поставянето на мотика близо до прага на къщата или на двора има предпазваща функция. 

В българския език са запазени стари домашни названия като мотика и копач, има и заемки от съседни езици като дикел.

tim-foster-gKRXUk6tdL4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Вид двузъба мотика за разкопаване. 

Заемка от гръцкото δίκελλα.

Разпространение

Софийско; Банско; Карловско; Пловдивско; Свиленградско; Лозенградско; Бунархисарско; Чирпанско; Дебърско; Прилепско.

Примери

коуꙁньци роукохытростнии и коваче дѣлают, творꙗще ороудиꙗ мотъкы же и серпы, и секиры, и стрѣлы, и теслы, и прионꙗ и дикелꙗ Диоптра на Филип Монотроп

Мястуту и многу зътъптану – саму с дикел можи дъ съ копъ. Солунско

Зъниси дикелти дъ ги нъправът цигънти, штоту лозиту жъ устани ниприкупану. Карловско

 Отваряй порти, момкова мале, / снаа ти водим, снаа отмяна, / да ти отмени, момкова мале, / от сè работа, от коритото, / .. / и от фурката, момкова мале, / и от дикеля и мотиката. Народна песен

Кога дочу църна арапина, / .., / уста са му како на хан врати, / а уши му ся како два вършника, / а забите — два дикля лозярски. Народна песен

 – А, даскале! – подвикна весело един млад момък на Бориса Глаушев, който с всички сили блъскаше в твърдата почва един тежък дикел с два зъба. Д. Талев

Произход

Названието произхожда от корена на глагола копая, който се открива в старобългарски: копати.

Разпространение

Малкотърновско; Ксантийско; Смолянско.

Примери

Бела Неда йод гроб дума: / — „Темянуго, братучедко, / .. / Земи копач и лопата, / копай, копай, изкопай ме.“. Нар. песен

Той разкопаваше дупка с тежкия копач, изчистваше камъните и тогава вдигаше в ръцете си крехката фиданка. Е. Евтимов

На другия ден те дойдоха с копачки и почнаха да разчистват изворчето. Елин Пелин

Зъл трън, зла копачка. Поговорка


Произход

Думата е заета от турски език.

Разпространение

Странджа; Сярско; Драмско; Златоградско; Одринско; Лозенградско; Мидийско.

Примери

Имам белег от удар с чапа на гърба. Хасковско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.