Мъка

                    категории -> абстрактни понятия -> мъка

Съвременно значение

Силно мъчително чувство, породено от тежки душевни преживявания, от загубата на нещо скъпо, от дълбока обида и под.

Произход на думата

Думата мъка се среща във всички славянски езици, както и в старобългарскимѫка. По произход е праславянска и се свързва с индоевропейски корен със значение ‘притискам, раздробявам’.

Други форми: мъ̀ка, мàка, му̀ка

Примери

Много ми е мъка за брат ми. Доброславци

Мъка ми припаде. Трънско

 Свачи ѝма по нèку мъку, за куйу само он си знайе. Пиротско

Дедо попе, ѝмам едну муку да ти кажем. Годечко

 Ревах од мака.  Ихтиманско

 Примра ут мъка.  Плевенско

 Затрèсе се, майчу, ут мôка. Та примря. Чепеларе, Асеновградско

И от мака кума се поболи. – Софийско

Знание

В традиционната култура съществуват няколко лексеми, които назовават измъчващото душевно страдание. Виждаме, че в народната култура се разграничава продължителното душевно терзание от внезапния прилив на ярост. По-голямата част от думите, които назовават душевната мъка, са домашни и крият в своя произход връзка с думи за някакво физическо страдание, породено от действие: мъча се свързва с притискам, тъга с тежа, грижа с гриза.

Цитираните употреби и поговорките: 

Ти загради твойто лозе, за хорските не бери грижа. 

Жената рай, жената вечна мъка.

Дерт ми докара – показват, че мъката често е резултат от влошени човешки отношения. 

Народът обаче е забелязал и лековете за страданията. Най-често това е времето: 

Сяка мъка до време.

Друго средство е изповедта:

Споделен дерт, половин дерт, споделена радост – двойна радост.

 

Народното творчество изобилства от примери, когато чувствителен човек (този, който слага сичко на сърце) се поболява от мъка. Най-често това се случва от любовна мъка. Царският син се влюбва в бедно момиче, не му дават да се ожени и той почва да линее. Когато момата се появява, той оздравява чудодейно.

Измъчените герои може и да успеят да изтласкат душевната мъка и да я маскират с  мнима веселост:

Кой що ме чуе да пея, той мисли таги аз немам.

Язе си пея весело, тагите да ми поминат. Народна песен

 

Борбата за превъзмогването на личното страдание често е извор на вдъхновение в литературата. Типичен пример са животът и творчеството на П. П. Славейков 

Разочарованието от живота и блянът по щастие са ключови мотиви и в поезията на Д. Дебелянов:

 

О скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и любима. Д. Дебелянов

Как бяха скръбни мойте детски дни… Д. Дебелянов.

Според християнството  Господ изпраща различни трудности и беди на човека, за да го провери и да го изпита. Човек сам избира как да мине през тях. В едно послание обаче християнството е категорично: 

В никакъв случай не унивайте, не губете надежда никога. 

pexels-pixabay-247314

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата грижа е сродна с глагола гриза ‘отхапвам нещо със зъби’, който е праславянски по произход. Назоваването се опира на представата, че душевното страдание прилича на физическо при нарушение на целостта на човека.

Разпространение

Софийско.

Примери

Каква грѝжа има па той? Доброславци, Софийско

Произход

Думата означава ‘грижа, безпокойство, скръб’ и е заемка от турски: dert ‘мъка’.

Разпространение

Родопи; Софийско; Трънско.

Примери

Има си човèко един дèрт, дèка го мъчи. Доброславци, Софийско

 Те су му малко и нèму дèртовете. Трънско

Произход

Думата означава ‘грижа, безпокойство, скръб’ и е заемка от турски: kahirli.

Разпространение

Родопи; Банат; Габровско; Самоковско; Мелнишко; Еленско; Гюмюрджинско

Примери

Она си има кахър со сино. Хърсово, Мелнишко

Не ми задàвай кахъри, кахъри пусти ядове. Еленско

Нèма сигà и нèгувите кахàре да збѝрам. Горно юруци, Крумовградско

Ич кахàр нèмам за айтàс рàбута. Хибилево, Гюмюрджинско

Произход

Думата означава ‘тежка душевна болка’. Съществителното  скръб се среща във всички славянски езици. Учените се опитват да свържат думата скръб със загуба, нарушаване на някаква цялост.

Разпространение

Софийско.

Примери

Коя от тия клети жени не се е върнала в къщи, замряла от страх, задушена от ридания и скръб, че е видяла за последен път най-любимите за сърцето ѝ същества? Величков

 Горчива скръб сърца ни трови — / прощавай, роден край! Яворов

Произход

Думата означава ‘чувство на жал, печал’, а в някои диалекти и ‘душевна болка’. Думата е общославянска, среща се в старобългарски: тѫга. Лексемата е сродна с думи от  други индоевропейски езици, които означават ‘тегло’, ‘тегля’.

Разпространение

Пернишко; Трънско; Прилепско; Царибродско.

Примери

Тъга му сърцè изпила. Трънско

На Маркото туга припаднала. Пернишко

Дали малце имаф тага. Прилепско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.