Плъзица

                    категории -> оръдия на труда -> плъзица

Съвременно значение

Плъзица е долната част на рало, която се плъзга по земята.

Произход на думата

Плъзица произлиза от същия корен, който е запазен в пълзя, плъзгам, който е праславянски по произход. От него произхождат и вариантите плаз, плажица.

Примери

Ралото бе изправено до хамбара. Ръчицата и плъзицата му опираха в оградата. Кр. Григоров

Като стъпил на плъзицата на ралото, прокарваше ония ти бразди, дълбоки и прави. Ив. Вазов

 Струпаха надве-натри сватбата, даде му вуйко му една крава без опашка, продадоха едно парче земя, та му купиха и друга — оттук плъзица, оттам колело, и стана Дако домовладика. Чудомир

Знание

Плъзицата е много важен елемент от ралото. Примитивно рало с плъзица е изработвано още от древността, за да могат хората да обработват земята. Затова има и много разнообразни названия на плъзицата в българските диалекти. Повечето от тях са производни на домашни думи като: дръжка, рало, глава с различни наставки. Срещат се и думи, които подчертават функцията на плъзицата да крепи ралото, да го държи изправено. Така възникват основа, поставка, стан. Много по–рядко се откриват заемки от турски, които отразяват връзките между българския и турския език.

plough-old-device-agriculture-nostalgic-rusty-tillage

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Самоковско; Пазарджишко; Пловдивско.

Разпространение

Софийско; Кюстендилско; Дупнишко; Благоевградско; Самоковско; Пазарджишко; Пловдивско; Родопите.

Разпространение

Пазарджишко.

Произход

Думата произлиза от общославянската глава и се употребява със значение ‘главна част’ – плъзица на ралото.

Разпространение

Пазарджишко; Санданско; Гоцеделчевско.

Примери

В широк длаб в края на воището е сложена къса и масивна плазица, наричана главина. Етнография на България

Разпространение

Банско; Петричко; Санданско

Произход

Обикновено думата дръжка се използва като название за частта на сечивото, за което то може да се държи, но в диалектите се употребява и за долната част на рало, която се плъзга по земята, защото двете образуват едно цяло.

Разпространение

Самоковско.

Произход

Думата еклеме е заемка от турски. Глаголът eklemek означава ‘съединявам’. Думата се употребява за назоваване на предмети, съставени от две части.

Разпространение

Панагюрско.

Произход

Думата е образувана от глагола забия. Употребява се на първо място за название на клин, който се поставя над палешника на домашното рало, за да го затегне; клин, който се набива отзад и отвън на воището.

Разпространение

Карловско; Ихтиманско; Кюстендилско; Брезнишко;Дупнишко; Петричко;  Бориново; Маданско.

Примери

Палешникът има тънка дълга дръжка, която се заклинява в бръдцето с помощта на дървен забойник. Етнография на България

Разпространение

Смолянско; Девинско; Драмско; Маданско.

Произход

Основното значение на клада е ‘голямо дърво в гора, паднало на земята, недялана дебела греда; дънер’. Произхожда от старобългарската дума клада в същото значение. 

Думата се употребява и за название на плъзица на рало, защото то представлява едра дървена част като дънер.

Разпространение

Девинско; Тетевенско; Родопите; Ботевградско; Троянско; Етрополско.

Примери

Заминали през една гора. Видели прострена една клада. Банско

Кладьовски дол съ казва така, щото там е имало клади – дървета отрязани. Тетевенско

Произход

Думата призлиза от прилагателното крив – срв. кривỳл – ‘извита, закривена част (често дървена или желязна), която съединява различни части от сечива’. Употребява се като название на плъзица на рало, защото тя представлява дебел леко закривен дънер, който е свързан с дръжката.

Разпространение

Девинско.

Разпространение

Гоцеделчевско.

Произход

Думата се използва за назоваване на плъзицата на ралото, защото е негова основна част. Произхожда от глагола ора.

Разпространение

Девинско.

Произход

Произхожда от глагола ора. Обичайно обозначава дръжката на сечивото, но се употребява и за назоваване на плъзицата, защото двете части са свързани.

Разпространение

Асеновградско; Девинско; Доспат.

Произход

Произлиза от праславянски корен, който носи значение ‘съединявам, свързвам’.

Произход

Произлиза от общославянския  глагол поставя. Съвпада с първото значение на съвременната дума поставка ‘приспособление, на което се поставя или закрепва да стои нещо’. В диалектите назовава плъзицата.

Разпространение

Пернишко; Кюстендилско.

Произход

Думата ралица е образувано от древен корен, който се среща и в други славянски и европейски езици и служи за образуването на думи, които се отнасят до обработването на земята чрез обръщане, разместване и разрохкване на частиците от  горния слой на почвата. Обичайно обозначава дръжката на сечивото, но се употребява и за название на плъзицата, защото тези две части са свързани.

Разпространение

Разложко.

Произход

Думата е производна от общославянското съществително ръка. Обичайно обозначава дръжката на сечивото, но се употребява и за назоваване на плъзицата, защото тези две части са свързани.

Разпространение

Самоковско; Разложко.

Произход

Сложна дума, образувана от сам и рало. Обичайно обозначава дръжката на сечивото, но се употребява и за назоваване на плъзицата, защото тези две части са свързани.

Разпространение

Самоковско.

Произход

Названието е сродно с глаголите стана и стоя, защото инструментът застава, стои на плъзицата.

Разпространение

Кюстендилско.

Произход

От турско taban ‘стъпало, ходило; подметка; основа на нещо’. 

дабàн,

табанец

Разпространение

Карловско; Пиринско.

Примери

Плазица на правовоищно рало е табан. Пиринско

Произход

Думата е от турски произход и е с основно значение ‘челюст’, но в някои диалекти означава и ‘плъзица’.

Разпространение

Карловско; Пловдивско.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.