Стъпало

                    категории -> части на тялото -> стъпало

Съвременно значение

Долната част на крака, на която се стъпва, се нарича стъпало или ходило.

Произход на думата

Стъпало и ходило са образувани от глаголите стъпя и ходя, докато табан е заемка от турски език.

Примери

И нагази в размекнатата пръст Студът я парна по стъпалата. Г. Караславов

Господин поручик — обади се малко стеснено войникът, — стъпвайте; върха на пръстите в стремената, не с цялото стъпало. П. Вежинов

Знание

Според вярванията на иманярите от Гоцеделчевско и Драмско по отпечатъка от стъпалото – стъпката на мястото на заровеното съкровище може да се  разбере каква жертва трябва да бъде принесена, за да бъде то разкрито.

В народната култура с особено значение са натоварени стъпките, които се изпълняват при различни танци и ритуални игри – напр. при различни видове хора, при ритуалните игри на участниците в кукерските дружини и др. Тяхното забързване, забавяне и изобщо техният вид често е свързано и със съпровождащата музика. 

 Нека си припомним и колко важна е функцията на босите стъпала при нестинарските танци. Според учените освен
изключителната вяра в Бог нестинарите притежават и специално умение да стъпват по живите въглени, което им помага да изпълнят този ритуал.

В други фолклорни легенди по стъпалото се съди за ръста и силата на юнака, който е тръгнал да извърши някакво добро дело. Например известно е преданието за оставения върху планината отпечатък от стъпалото на Крали Марко.

pexels-evg-kowalievska-1274061

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Примери

Животното беше едро и силно. То ходеше на целите ходила на задните си крака като мечка. Ем. Станев

Гу булы худылуту. Банат

Си искъцал худылуту на едына калцун (чорап). Банат

Произход

Разпространение

Софийско; Пирдопско; Казанлъшко; Троянско; Ихтиманско; Родопите.

Примери

Булът мъ тъбанете нъ кракатъ. Казанлъшко;

Скасал си табанете на лапчините. Пирдопско

Произход

Като имаме предвид значението на сродни думи в други славянски езици и общия произход със съвременното подплата, бихме очаквали значение, свързано с обувките, например ‘подметка’. Известни са обаче и примери със значение ‘стъпало’.

Примери

и да им треш подплате дланїю. Хилендарски медицински кодекс

Произход

Също както и съвременното стъпало тази дума е образувана от глагола стъпвам. Запазена е само в старобългарски. Освен ‘ходило’, може да означава и ‘стъпка’.

Примери

да не подвіжѩтъ сѩ стопꙑ моѩ. Синайски псалтир; не могыи стати на стопѹ своею. Житие на Йоан Богослов от Прохор.

Произход

Наследник на старобългарско плесно в същото значение.

Примери

пригвождениемь плеснѹ своею. пригвоздилъ еси срьдьце всѣкомѹ недѫгѹ. Синайски евхологий

надѣѭште сѧ ꙗко излѣкованьѥ отъ плеснѹ ѥго. подастъ сѧ тѣлесемъ ихъ. Супрасълски сборник

Произход

Старобългарска дума, производна от плесно, която се среща много рядко.

Примери

Видѣхомъ вьси ѡтъ того чьстьнааго подъплесниꙗ акꙑ дъва источьника мурьноѥ добровониѥ исходѧще. Лествица от Йоан Синайски

Произход

Много рядка дума за стъпало, образувана от влагам.

Примери

вьлогы иѥреѡмь носѧщимь кивота. Хлудов паримейник (Нав 3:15)

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.