студ

                    категории -> природни явления -> студ

Съвременно значение

Ниска температура на въздуха; студено време.

Произход на думата

Думата студ е със славянски произход. В старобългарски я срещаме като  стѹдень със значение  ‘студ, мраз, студено време’. Според някои учени студ идва от по-стар индоевропейски корен, който означава ‘втвърдявам’.

Примери

Заедно с мрачината и нощният студ растеше. Ив. Вазов

Какво е студенило, Не е за излазене. Софийско

 Едно студенило е в кащи. Ботевграддско

Да не съм се от студи сасипал. Суходол

Лисицата сложи едното си краче на снега. Лапичката ѝ усети студенината и се дръпна като опарена. Ем. Станев

Знание

Студът е истинско физическо изпитание за хората и животните, това личи и от пословиците и фразеологизмите: 

На кобилица се прегънал от студ.

Глад и труд се не траят. 

От студ камеко пука. 

От студ кове клинци. 

От студ ръка не са вади надвор.

Бера студ — студено ми е, студувам дълго време. 

Дърво и камък се пука от студ  — много студено е. 

Кучешки студ — много студено време. 

Свива (хваща) студ — започва много студено време.

Още в началното училище децата се запознават с приказката Мравка и щурец, от която разбират, че за да оцелееш през студеното време, трябва да се подготвиш с храна. Тази идея присъства и в личното творчество:

Възлегнат в своя ъгъл от сталактити, Горския цар мълчаливо чакаше. Тая заран бе паднала първата слана и той веднага изпрати трите си дъщери да притъкмят земята за зимата, която вече идеше. Сега те трябваше да се върнат и да му съобщят всичко, каквото са видели и наредили.

Горският цар, К. Константинов

 

Студът и мразът присъстват в най-тъжното българско стихотворение: 

Зимата пее свойта зла песен,

вихрове гонят тръни в полето,

и студ, и мраз, и плач без надежда

навяват на теб скръб на сърцето.

Обесването на Васил Левски, Христо Ботев.

  

Интересно е, че в представите на българите със студа и мраза се свързват отрицателни човешки емоции: в старобългарски  студ означава ‘срам’; мразя и омраза са производни от мраз ‘студ’. Следователно враждебността, жестокостта на хората се отъждествяват със студенината. Студен човек, студено сърце се употребяват за безсърдечни и лоши хора. Тази идея се потвърждава и когато  говорим за стопляне на отношенията между държави, когато те се подобряват, и обратното, за охладняване, когато се развалят.

whereslugo-5_aBNJbDbUQ-unsplash (1)

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Силен сух зимен студ. Названието е сложна дума, образувана от корените сух- и мраз-, които са общославянски.

Разпространение

Смолско, Пирдопско.

Примери

Сухомразица е голям студ без сняг. Н. Геров

Произход

Студ без сняг.Названието е сложна дума, образувана от корените гол- и мраз-, които са общославянски

Разпространение

Тетевенско; Прилепско.

Примери

Голомразица е сух студ без сняг. Прилеп

Произход

Ясно и много студено време.Думата произхожда от общославянския корен ясен-, който се среща и в старобългарски.

Разпространение

Еленско.

Произход

Не много силен студ. Думата хлад се среща във всички славянски езици, откриваме я още в старобългарски: хладъ. Родствена е с много индоевропейски думи за студ, например с  английската cold.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Отначало в зимника му се видя топло, но постепенно започна да усеща хлад, а след това взе да трепере от студ. Дим. Ангелов

Произход

Много силен студ, при който вода, сняг и пара замръзват. Думата произхожда от общ праславянски корен, среща се във всички славянски езици и в старобългарски.

Разпространение

Общобългарско название

Примери

Зимата със своите мразове, хали, мъгли и калищаци си отиваше. Ил. Волен

Дай ми, Боже, Петрови пекове, / Петрови пекове, Йорданови мрази, / да си спукам кале от камене, / да извада Маргута хубава. Народна песен

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.