Зеница

                    категории -> части на тялото -> зеница

Съвременно значение

Зеницата представлява кръгъл отвор в средата на ириса на окото, през който преминават светлинните лъчи. Гледец се употребява и за зеница, и за ирис и е характерна по-скоро за художествената литература, отколкото за съвременния говорим език.

Произход на думата

Думата е известна на всички славянски езици, среща се и в старобългарски. Произходът ѝ се свързва с глагола зея  ‘стоя отворен, открит’.

Примери

Съхрані мѩ гі ѣко зѣніцѫ ока. Синайски псалтир.

 и зѣницѭ слѣпꙑмъ. ιзъѣсньшиимь. и давъшиимь хромꙑмъ ходити. Синайски евхологий.

Руменов премина в стаята. В тъмния килер зениците му бяха се разширили и той бързо запримигва, заслепен от ярката слънчева светлина. Х. Русев

Зениците на черните му очи дори не се свиваха от нетърпимия блясък на утъпканото жълтосиво поле. А. Дончев

В разширените зеници [на момичето] искряха негодувание и злоба. А. Гуляшки

Знание

В българския мироглед зеницата е изключително важна част от човешкото тяло, защото осигурява възможността на човека да вижда. Затова хората казват за най–скъпите си неща, дори за децата си: пазя като зеницата на окото.

В българския език зеницата се назовава само с домашни думи, не са регистрирани заемки, което показва, че наистина е важна в съзнанието на българите.

colin-lloyd-suj3od1uMv8-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

 

Разпространение

Примери

Снага хладней, мъждят гледачи. Ив. Вазов

 Вардя (пазя) като гледача на окото си. Фразеологизъм в значение ‘много старателно, с най-голямо внимание, най-зорко (пазя)’.

На ти един безценен камък – казал той, – когото съм аз вардил като гледачът на окото си. Л. Каравелов

Произход

Гледец и гледач са образувани от корена на глагола гледам.

Разпространение

Карловско.

Примери

Очите ѝ бяха зелени, със златен кръг около гледеца. П. Спасов

Сурсувул не сваляше от него поглед. От полумрака гледецът му се беше разширил, обкръжен от жълти пламъчета. М. Смилова

– Нека почакат!.. – отвърна бавно Йоан Александър, а гледецът на очите му се сви и заблестя като стъклен. Ст. Загорчинов

Произход

Разпространение

Сливнишко.

Примери

Произход

Разпространение

Солунско.

Примери

Хеле оня го удрил пу чувечето, штеше да усляпей. Солунско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.